ảnh hội thao trình giảng ảnh hôi thảo ảnh hội thảo quốc tế pho chu tich tinh # # # #
Chương trình đào tạo

Hướng dẫn viết niên luận, BCTTTN, khóa luận tốt nghiệp.

Phòng Đào tạo - CTSV hướng dẫn cho sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 viết niên luận, BCTTTN, khóa luận TN để sinh viên có thể chủ động hơn và làm các bài báo cáo một cách chính xác.

1.      Niên luận: Sau khi học xong năm thứ ba, sinh viên đi kiến tập thực tế và viết niên luận (tương đương 2 ĐVHT), điểm niên luận tính vào điểm học kỳ 7. Việc lựa chọn đề tài niên luận không phụ thuộc theo 3 chuyên ngành mà sinh viên có quyền lựa chọn các đề tài thuộc  các môn học  do bộ mioon định hướng. Kết cấu, hình thức của niên luận tương tự như khóa luận tốt nghiệp gồm 3 phần: mở đầu, nội dung và kết luận. Số trang từ 25 đến 30 trang (tham khảo hướng dẫn khóa luận  tốt nghiệp).

2.      Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Sau khi kết thúc học kỳ 7, sinh viên đi thực tập thực tế và viết  báo cáo thực tập tốt nghiệp. Kết cấu nội dung của thu hoạch thực tập tốt nghiệp giống như niên luận. Báo cáo thực tập tốt nghiệp có số trang từ từ 15 đến 20 trang.

3.      Khoá luận tốt nghiệp: Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận  tốt nghiệp thay cho thi tốt nghiệp.

            Điều kiện: Sinh viên được xét làm khóa luận  tốt nghiệp thực hiện theo các quy định của Hiệu trưởng/Khoa trưởng. Điểm trung bình chung của 7 học kỳ đạt ít nhất từ 7,00 trở lên (tính điểm thi lần 1), không vi phạm kỷ luật và vi phạm pháp luật. Những sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp do Khoa xét và trình Hiệu trưởng/Khoa trưởng quyết định.

-         Hình thức, bố cục khóa luận tốt nghiệp:

PHẦN MỞ ĐẦU: Tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

PHẦN NỘI DUNG: Gồm từ 2 đến 3 chương, cuối mỗi chương có kết luận của từng chương.

PHẦN KẾT LUẬN: Khẳng định được những kết quả đạt được, những đóng góp mới và những đề xuất mới. Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

HÌNH THỨC

-        Bìa khóa luận

-        Trang phụ bìa

-        Bảng ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có). Không viết tắt những cụm từ dài, ít lặp lại trong khóa luận

-        Mục lục

* Phần mở đầu

* Phần nội dung:

Các chương: số thứ tự của chương, mục được đánh bằng hệ thống số Arập, không dùng số La Mã, ví dụ:

            Chương 1:

                        1.1

                                    1.1.1

                                    1.1.2

                        1.2

            Chương 2:

                        2.1...

                        2.2...

* Phần Kết luận

           * Danh mục tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo khi liệt kê vào danh mục phải đầy đủ các thông tin cần thiết theo trình tự sau (theo trình tự A,B,C), theo hai cách sau:

            Cách 1:

            I. Các văn kiện, văn bản pháp luật (tên cơ quan ban hành, năm ban hành, tên văn bản, nhà xuất bản). Ví dụ:

1.      Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

2.      Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Bộ luật dân sự, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

            II. Các tài liệu tham khảo (tên tác giả, năm ban hành, tên tài liệu, nguồn). Ví dụ:

1.      Phạm Hưng (1998), Pháp luật tố tụng dân sự Đan Mạch, Tạp chí TAND, số 7.

2.      Tòa án nhân dân tối cao (2000), Báo cáo tổng kết ngành.

Cách 2: Không phân thành hai loại trên mà xếp theo tứ tự A,B,C.

            * Trích dẫn vào khóa luận: số thứ tự trích dẫn được đặt trong ngoặc vuông [  ] và trích dẫn theo số thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục tài liệu tham khảo. Ví dụ: trích 1 câu tại trang 15 của Văn kiện Đại hội Đảng X như sau: "....................." [3,15] nghĩa là trích dẫn ở tài liệu tham khảo số thứ tự 3, tại trang 15 của tài liệu đó.

            Khóa luận tốt nghiệp từ 50 đến 80 trang, được trình bày trên 1 mặt giấy trắng A4, phông chữ Times new roman, cở chữ 14; lề trên, lề dưới, lề trái 2,5cm, lề phải 2,0 cm. Mỗi trang từ 30 - 32 dòng, mỗi dòng từ 16 - 18 chữ.

* Sau đây là một số mẫu Khóa luận tốt nghiệp của lớp Luật K30 thuộc 4 chuyên ngành : Luật Kinh tế - Quốc tế, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính - Nhà nước. Sinh viên có thể download về để tham khảo.

Đăng nhập