ảnh hội thao trình giảng ảnh hôi thảo ảnh hội thảo quốc tế pho chu tich tinh # # # #
Nghiên cứu khoa học

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên chuyên ngành Luật KT_QT

Tập hợp tên các đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên chuyên ngành Luật KT_QT bao gồm các môn học: Luật Thương mại, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Đất đai, Luật Môi trường, Luật Lao động, Luật Công pháp quốc tế. Sinh viên có thể tham khảo các đề tài này để đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, làm tiểu luận, hoặc khóa luận tốt nghiệp.

Tập hợp tên các đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên chuyên ngành Luật HC-NN bao gồm các môn học: Luật Thương mại, Luật Tài chính, Luật Ngânhành, Luật Đất đai, Luật Môi trường, Luật Công pháp quốc tế. Sinh viên có thể tham khảo các đề tài này để đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, làm tiểu luận, hoặc khóa luận tốt nghiệp.

Đăng nhập