ảnh hội thao trình giảng ảnh hôi thảo ảnh hội thảo quốc tế pho chu tich tinh # # # #
Tra cứu văn bản

Mẫu sổ Nhật ký thực tập tốt nghiệp

Phòng Đào tạo - CTSV Khoa Luật - ĐHH ban hành Sổ nhật ký thực tập tốt nghiệp của các Lớp Luật K17 _ Luật K31, sinh viên click Tải về để ghi nội dung thực tập. Cuối đợt thực tập nộp kèm nhật ký vào báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Phòng Đào tạo - CTSV.

Đăng nhập