ảnh hội thao trình giảng ảnh hôi thảo ảnh hội thảo quốc tế pho chu tich tinh # # # #
Điểm thi

Kết quả điểm thi tốt nghiệp đại học lần 1, năm 2014 của các lớp K19 hệ VLVH tại Khoa Luật- Đại học Huế (25-01-2014)

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014) của lớp Luật K2013 Quảng Ngãi (03-01-2014)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 của lớp lớp Luật K2013 Quảng Ngãi. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK2( 2013-2014) của lớp Luật K2011 Quảng Bình (02-01-2014)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi học kỳ 2 năm học 2013-2014 của lớp luật K2011 Quảng Bình. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK2(2013-2014) của lớp luật K2011 Đăklăk (30-12-2013)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi học kỳ 2 năm học 2013-2014 của lớp luật K2011 Đăklăk. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK2( 2013-2014) của lớp Luật K2011 Bình Dương (27-12-2013)

Phòng ĐT- CTSV thông báo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 của lớp luật K2011 Bình Dương. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014) của lớp Luật K2013 Phú Vang, Huế (23-12-2013)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2013- 2014 của lớp luật K2013 Phú Vang- Huế. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014)của lớp Luật K2013 Bình Định (13-12-2013)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 của lớp luật K2013 Bình Định. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm Niên luận K34_Đợt 2 (26-11-2013)

Phòng Đào tạo-CTSV thông báo điểm học phần Niên luận K34 học kỳ 12012-2013 của lớp Luật K34. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ E- mail: thanhhoa131184@yahoo.com 


 

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014)của lớp Luật K2013 Đông Á, Đà Nẵng (15-11-2013)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2013-2014 của lớp Luật K2013 Đông Á, Đà Nẵng. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK2( 2013-2014)của lớp Luật K2012 Bình Dương (14-11-2013)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi học kỳ 2 năm học 2013-2014 của lớp Luật K2012 Bình Dương. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ email:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK2( 2012-2013)của lớp Luật K2012 Đông Á_ Đà Nẵng (06-11-2013)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 của lớp Luật K2012 Đông Á_ Đà Nẵng. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK2( 2013-2014)của lớp Luật K2012 An Giang (04-11-2013)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 của lớp Luật K2012 An Giang. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK2( 2013-2014) của lớp Luật K2012 Quảng Nam (01-11-2013)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 của lớp Luật K2012 Quảng Nam.Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK2( 2013-2014)của lớp Luật K2011 Quảng Trị (28-10-2013)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2013- 2014 của lớp Luật K2011 Quảng Trị. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ email:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014)của lớp Luật K2011 ĐakLak (25-10-2013)

Phòng Đào tạo-CTSV thông báo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2013-2014 của lớp Luật K2011 ĐakLak. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK1(2013-2014) của lớp Luật K2011 Quảng Ngãi (17-10-2013)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 của lớp luật K2011 Quảng Ngãi. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm học kỳ 1 năm học 2013-2014 của lớp Luật B2.K2013_VKS (10-10-2013)

Phòng Đào tạo-CTSV thông báo điểm học phần lần 1 học kỳ  1 năm học 2013-2014 của lớp Luật B2.K2013_VKS. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ E- mail: thanhhoa131184@yahoo.com - 

Điểm học kỳ 2 năm học 2012-2013 của lớp Luật K21_VLVH (10-10-2013)

Phòng Đào tạo-CTSV thông báo điểm học phần lần 1 học kỳ  2 năm học 2012-2013 của lớp Luật K21_VLVH. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ E- mail: thanhhoa131184@yahoo.com - 

Thông báo điểm thi tốt nghiệp đại học lần 2, năm 2013 tại Bình Dương và Huế (08-10-2013)

Điểm thi kết thúc học phần HK2( 2012-2013)của lớp Luật ĐHB2K2012_Quảng Trị (04-10-2013)

Phòng Đào tạo- CTSV thông báo điểm thi học kỳ 2 năm học 2012-2013 của lớp luật ĐHB2K2012_Quảng Trị. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ email:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK2(2012-2013) của lớp Luật K2012 Thanh Hóa (26-09-2013)

Phòng Đào tạo-CTSV thông báo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2012-2013 của lớp Luật K2012 Thanh Hóa. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm học kỳ 2 năm học 2012-2013 của lớp Luật K20 (11-09-2013)

Phòng Đào tạo-CTSV thông báo điểm học phần lần 1 học kỳ  2 năm học 2012-2013 của lớp Luật K20_VLVH. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ E- mail: thanhhoa131184@yahoo.com - 


 

Điểm học kỳ 3 năm học 2012-2013 của lớp Luật Cải thiện điểm (04-09-2013)

Phòng Đào tạo-CTSV thông báo điểm học phần  học kỳ  3 năm học 2012-2013 của lớp Luật Cải thiện điểm. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ E- mail: thanhhoa131184@yahoo.com 

Điểm học kỳ 1 năm học 2012-2013 của Lớp Luật B2_K2011 (22-08-2013)

Phòng Đào tạo-CTSV thông báo điểm học phần lần 1 học kỳ  1 năm học 2012-2013của lớp Luật B2_K2011. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ E- mail: thanhhoa131184@yahoo.com 

Điểm học kỳ 1 năm học 2012-2013 của Lớp Luật B2_K2012 (22-08-2013)

Phòng Đào tạo-CTSV thông báo điểm học phần lần 1 học kỳ  1 năm học 2012-2013của lớp Luật B2_K2012. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ E- mail: thanhhoa131184@yahoo.com - 


 

Điểm học kỳ 1 năm học 2012-2013 của Lớp Luật K22_VLVH (22-08-2013)

Phòng Đào tạo-CTSV thông báo điểm học phần lần 1 học kỳ  1 năm học 2012-2013của lớp Luật K22_VLVH. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ E- mail: thanhhoa131184@yahoo.com - 

Điểm thi kết thúc học phần HK2(2013-2014) của lớp Luật K2010 ĐăkLăk (16-08-2013)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi học kỳ 2 năm học 2013-2014 của lớp Luật K2010 ĐăkLăk. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014) của lớp Luật K2011 Quảng Trị (15-08-2013)

Phòng ĐT-CTSV thông báo điểm thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 của lớp Luật K2011 Quảng Trị. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ e-mail:nguyenlong2687@gmail.com

Điểm tổng học 8 kỳ của lớp K19_VLVH (12-08-2013)

Phòng Đào tạo-CTSV thông báo điểm học phần 9 kỳ của Luật K19_VLVH. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua Email: thanhhoa131184@yahoo.com

Điểm Niên luận và chuyên đề Thực tập tốt nghiệp của lớp Luật K19 (12-08-2013)

Phòng Đào tạo-CTSV thông báo điểm học phần Niên luận và chuyên đề Thực tập tốt nghiệp lớp Luật K19_VLVH. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua địa chỉ E- mail: thanhhoa131184@yahoo.com - law@hueuni.edu.vn

Đăng nhập